ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2567

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567


อ่านเพิ่มเติม

หารือข้อตกลงการพัฒนาหลักสูตร

จัดการประชุมร่วมกับวิทยาลัยประเทศจีน ในการหารือข้อตกลงความร่วมมือการเรียนการสอน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

สงกรานต์สุขใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดี เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศศิญาภา สิทธิ


อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกับวิทยาลัยประเทศจีน

ประชุมแบบออนไลน์กับทางวิทยาลัยประเทศจีน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

หารือร่วมกับเจ้าหน้าประเทศจีน

ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทตัวแทนโรงงานประเทศจีน ที่ตั้งโรงงานในประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์การอบรมและให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรมในโรงงานที่จัดตั้งอยู่ในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

สอบหัวข้อโครงงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จัดสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3


อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย


อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติ


อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล


อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณณัฐ สกุลมุทิตา

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการนำเสนอผลงานจากโครงงานนักศึกษา ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20

กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
ที่ได้รับ 3 รางวัล
 

อ่านเพิ่มเติม

การเงินสัญจร

ต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ในการประชุมสัญจร เพื่อให้ความรู้ในหลักการเงิน งานพัสดุและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม
1
2
3
4
5