" ปรัชญา : ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "
"วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
"อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
"เอกลักษณ์ : เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ"

ผู้บริหารคณะ

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดี
benjaluck@vru.ac.th

ผศ.อำพล เทศดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน 
amphon.thad@vru.ac.th

ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
prapawan@vru.ac.th

ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ksanyaluck@vru.ac.th

อ.องอาจ ทับบุรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา
ongard@gmail.vru.ac.th

อ.จิรัญญา โชตยะกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและระบบคุณภาพ
jiranya@vru.ac.th 

อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
boonyarit.sri@vru.ac.th