ผู้บริหารคณะ

รศ.​ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี
orasa@vru.ac.th

ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
prapawan@vru.ac.th

อ.​จิรัญญา โชตยะกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน ​jiranya@vru.ac.th 

ผศ.องอาจ ทับบุรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ongart.tub@vru.ac.th


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานด้านวินัยและระเบียบ
ของนักศึกษา
itec@vru.ac.th

 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานอาคารสถานที่และพาหนะ
itec@vru.ac.th


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานบริการวิชาการและชุมชน
itec@vru.ac.th


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานวิชาการและการวิจัย
ของนักศึกษา
itec@vru.ac.th


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
itec@vru.ac.th