ผู้บริหารคณะ

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
คณบดี
benjaluck@vru.ac.th

ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
prapawan@vru.ac.th

อ.​จิรัญญา โชตยะกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน ​jiranya@vru.ac.th 

ผศ.องอาจ ทับบุรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ongart.tub@vru.ac.th

ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานด้านวินัยและระเบียบ
ของนักศึกษา
sanyaluck@vru.ac.th

ผศ.อำพล เทศดี 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานอาคารสถานที่และพาหนะ
amphon.thad@vru.ac.th

อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานบริการวิชาการและชุมชน
phummarin@vru.ac.th

อ.กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานวิชาการและการวิจัย
ของนักศึกษา
kanyarat@vru.ac.th

อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
boonyarit.sri@vru.ac.th