ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
คณบดี
chumpon@vru.ac.th

ผู้บริหารคณะ

ผศ.กนกนาฏ พรหมนคร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

kanoknat@vru.ac.th

อ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

kittisak.wad@vru.ac.th

ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

wuttichai@vru.ac.th

อ.ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์

chutikarn.su@vru.ac.th

อ.ปรัชญ์ ใจกว้าง​ 

ผู้ช่วยคณบดี
ดูแลงานพัฒนาองค์กร

prach@vru.ac.th

อ.จุฑามาศ เถียรเวช

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

jutamach@vru.ac.th

อ.เทวกุล จันทร์ขามป้อม

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

tewakun.chan@vru.ac.th