คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcom to Faculty of industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สาขาต่างๆในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15"

16 มีนาคม 2562

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

27-28 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์แนะแนวและสมัครงาน

27 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึก
แก่ตัวแทนบริษัทแม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น
ณ ห้อง 9404 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีวางพวงมาลา "วันเจ้าฟ้า" 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรคณะร่วมพิธีวางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธ

นิทรรศการ "เจ้าฟ้าวิชาการ"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์​ 2562
ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)