คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษา ป.โท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาการจัดการเทคโนโลยี M.Sc.(Technology Management) รับถึง 24 ธค. 2560 นี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง
ขอใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5293829,02-9093048

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนไหว้ครู

การศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปัจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ ห้อง 9404
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีกับ แชมป์ World Robot Olympiad 2017

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ แชมป์ World Robot Olympiad (WRO)

ต้อนรับแชมป์ World Robot Olympiad 2017

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี มอบช่อดอกไม้และให้การต้อนรับทีมหุ่นยนต์ คว้าแชมป์หุ่นยนต์ในรายการ World Robot Olympiad (WRO) 2017 จาก ประเทศคอสตาริกา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

แชมป์ World Robot Olympiad 2017

ทีมหุ่นยนต์ VALAYA ALONGKORN คว้าแชมป์หุ่นยนต์ในรายการ World Robot Olympiad (WRO) 2017 ณ ประเทศคอสตาริกา

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง
การบริหารงานของอาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

World Robot Olympiad 2017

ทีมหุ่นยนต์ VALAYA ALONGKORN เดินทางไปร่วมแข็งขัน World Robot Olympiad 2017 ณ ประเทศคอสตาริกา ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ย. 2560


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560