คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcome to Faculty of Industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประชาสัมพันธ์สมัครงาน

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เปิดรับสมัครครูสอนพิเศษ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา
http://www.kabinburi.ac.th/

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมแสดงงาน
เกษียณราชการประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กล่าวเปิด
โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมิน

ผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.