คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง

- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป

- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน

ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับ Faculty of Industrial Technology Univeritas Islam Indonesia (UII), และ Mechatronics Department Sanata Dharma Polytechnic of Mechatronics Yogyakarta, Indonesia

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

คณะผู้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

รศ. ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี

กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมตรวจเยี่ยม

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ

ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

รศ. ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)