คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcom to Faculty of industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

16 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ รอบPortfolio และรอบโควตามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม

11 มกราคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

11 มกราคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เชิญ คุณสมเกียรติ เปรมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)