คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
การผลิตศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกาแฟคั่ว

ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม นำคณะอาจารย์ประจำสาขา
และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ปี 3ณ โรงคั่วกาแฟคาเฟ่อเมซอน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ITEC VRU GAMES Day 2

จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 แข่งขันเป็นวันที่2พร้อมพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล

โดย รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองอธิการบดี

ITEC VRU GAMES Day 1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดซุุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
ไฟฟ้าระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ด้าน PLC จากทีมระดับมหาวิทยาลัย 27ทีม

โดยนายภาคภูมิ วอขวา และนายมนตรี บัวเขียว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
นำโดยอาจารย์นภัสดล สิงหะตา ผู้ควบคุม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560