คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
นักศึกษาซ้อมการตั้งแถวรับเสด็จ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซ้อมการตั้งแถวรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕

ประชุมสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน จัดประชุมสื่อสารและการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สู่การปฏิบัติ

Big Cleaning Day

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม 9404 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9202 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560