คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcom to Faculty of industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ศึกษาดูงาน อพวช. NSM

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี นำคณะนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ ไปศึกษาดูงาน
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CP 7-Eleven
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับนางสาวอุษา วิลาวรรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ

พิธีมอบเกียรติบัตร Productive Learning 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดผลงาน
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)