คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
ไฟฟ้าระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ด้าน PLC จากทีมระดับมหาวิทยาลัย 27ทีม

โดยนายภาคภูมิ วอขวา และนายมนตรี บัวเขียว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
นำโดยอาจารย์นภัสดล สิงหะตา ผู้ควบคุม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมคณะ 1/2561

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ประธานการประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท บุญถาวร
ณ อาคารออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ณ ห้องประชุม 9404 คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบุญปีใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ อาคารออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560