คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcom to Faculty of industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูล

3 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
นำคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการสำรวจบริบทชุมชน
และจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ณ หมู่บ้านบ่อน้ำเชี่ยว หมู่ 1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


ดนตรีในสวน ITEC Band

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรมดนตรีในสวน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ประชุมถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวบรรยาย
การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม์ สู่การปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและเชิญ
คุณสมเกียรติ เปรมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)