คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับ : Welcom to Faculty of industrial Technology
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

จำนวน ๑ อัตรา คุณสมบัติ

- เพศชายหรือเพศหญิง

- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป

- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
Mechatronics and Robotics EngineeringVRU

ทีมลูกเจ้าฟ้าgen.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน
"Stem Robotics Competition 2018"
ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประชุมสำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุม
สำนักงานคณบดีโดย อาจารย์อำพล เทศดี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน WRO 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ทีมทิ้งทวน gen.4 ได้อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)

ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.)