คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน : congratulations
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
สาขาต่างๆในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในวันพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Communication English in the 21th century

30-31 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Communication English in the 21th century"
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15"

16 มีนาคม 2562

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

27-28 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์แนะแนวและสมัครงาน

27 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึก
แก่ตัวแทนบริษัทแม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น
ณ ห้อง 9404 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.