นางสาวอุษา วิลาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ​ป
ชำนาญการ
02-529-3829 

usa.vi​@vru.ac.th

นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-529-3829 

chanya​@vru.ac.th

นางสาวธนพรพรรณ วรทัต

นักวิชาการศึกษา 
ชำนาญการ
02-529-3829 

manita@vru.ac.th

นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์

นักวิชาการศึกษา
02-529-3829 

niparat​@vru.ac.th

นางสาวกรณิกา เมฆนภา

นักวิชาการศึกษา
02-529-3829 

kornnika.me@vru.ac.th

นางสาวอุษา วิลาวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ​ป ชำนาญการ
02-529-3829

usa.vi​@vru.ac.th
นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-529-3829

chanya​@vru.ac.th
นางสาวธนพรพรรณ วรทัต
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
02-529-3829

manita@vru.ac.th
นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์
นักวิชาการศึกษา
02-529-3829

niparat​@vru.ac.th
นางสาวกรณิกา เมฆนภา
นักวิชาการศึกษา
02-529-3829

kornnika.me@vru.ac.th