:: ประวัติคณะ  :: ทำเนียบคณะบดี  :: ข้อมูลทั้งหมด  
 
CodePen - Responsive Vertical Timeline Responsive Vertical Timeline
ประวัติ


2566
พ.ศ. 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2566 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร เป็นคณบดี

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร เป็นคณบดี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]02

ทำเนียบคณะบดี


2562
พ.ศ. 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เป็นคณบดี

พ.ศ. 2562 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เป็นคณบดี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2558
พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เป็นคณบดี

พ.ศ. 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เป็นคณบดี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2554
พ.ศ. 2554 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดี

พ.ศ. 2554 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2550
พ.ศ. 2550 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดี

พ.ศ. 2550 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดี
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2548
พ.ศ. 2548 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เป็นคณบดีคณะ

พ.ศ. 2548 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ นายวิวัฒน์ คลังวิจิตร เป็นคณบดีคณะ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2547
พ.ศ. 2547 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ศ. 2547 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2546
พ.ศ. 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2546 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2543
พ.ศ. 2543 สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งให้ นายวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรก

พ.ศ. 2543 สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งให้ นายวิชิต ศรีทอง เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรก
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ทำเนียบคณะบดี


2542
พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน ราชการภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน ราชการภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2541
พ.ศ. 2541 มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2541 มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2540
พ.ศ. 2540 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

พ.ศ. 2540 สถาบันได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2539
พ.ศ. 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ชั้น)

พ.ศ. 2539 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 ชั้น)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2537
พ.ศ. 2537 สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แห่ง

พ.ศ. 2537 สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ให้จัดตั้ง คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศรวม 8 แห่ง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ
พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตรา “ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538”

พ.ศ.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตรา “ พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538”
[รายละเอียดเพิ่มเติม]02

ประวัติคณะ


2533
พ.ศ. 2533เปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(วท.บ.)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2533เปิดสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี(วท.บ.)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2531
พ.ศ. 2531 เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2531 เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2528
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจำการ (อคป.) เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงการอบรมครูประจำการ (อคป.) เป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2527
พ.ศ. 2527 นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ภาคปกติสำเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก

พ.ศ. 2527 นักศึกษา คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ ภาคปกติสำเร็จเป็นบัณฑิตรุ่นแรก
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2526
พ.ศ. 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

พ.ศ. 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ


2518
พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
[รายละเอียดเพิ่มเติม]01

ประวัติคณะ
End