หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

อ.ดร.ชนกพร สมุทรกลิน

ประธานหลักสูตร

chanokporn.s@vru.ac.th

ผศ.ดร.โยษิตา เจริญศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

yosita.cha@vru.ac.th

อ.ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

teadkait@vru.ac.th

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.อรวิกา ศรีทอง

ประธานหลักสูตร

onwika@vru.ac.th

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

suwit@vru.ac.th

ผศ.ประจบ ดีบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

itec@vru.ac.th

ผศ.ดร.สมคเณ เกียรติก้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

somkane.kiat@vru.ac.th

ผศ.ดร.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

pattrawet@vru.ac.th