หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี

ประธานหลักสูตร

benchalak@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ศศิวิมล สุขเกษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

itec@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

boonyarit.sri@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ดร.ชนกพร สมุทรกลิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

itec@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ผศ.ดร.อรวิกา ศรีทอง

ประธานหลักสูตร

onwika@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

suwit@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

charcrit@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สมคเณ เกียรติก้อง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

somkane.kiat@vru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม