แนะนำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาโท
2 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขา​วิชาวิศวกรรมการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชา​ออกแบบอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี
4 ปี
รายละเอียด

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี (ต่อเนื่อง)
รายละเอียด