นางสาวอุษา วิลาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ​ป ชำนาญการ
02-529-3829 

usa.vi​@vru.ac.th

นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-529-3829 

chanya​@vru.ac.th

นางสาวมานิตา วรทัต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
02-529-3829 

manita@vru.ac.th

นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์

นักวิชาการศึกษา
02-529-3829 

niparat​@vru.ac.th

นางสาวกรณิกา เมฆนภา

นักวิชาการศึกษา
02-529-3829 

kornnika.me@vru.ac.th