ปรัชญา : " ​มุ่งผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสังคม "
วิสัยทัศน์ : "คณะที่เป็นผู้นำในการผลิตนักเทคโนโลยีปฎิบัติและยกระดับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเน้นผลลัพธ์เชิงผลิตภาพ"
ปณิธาน : "​เป็นคณะที่นาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาสู่การพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน"

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น

Solidworks 
สำหรับงานอุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนโปรแกรม Solidwork 2 มิติ และ 3 มิติ เลือกวันเรียนได้ ไม่ต้องมีพื้นฐาน สอนอย่างใกล้ชิด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

PLC Beckhoff 
สำหรับงานอุตสาหกรรม

สอนการเขียนโปรแกรม PLC ด้วยโปรแกรม Twincat   มีการ ฝึกปฏิบัติจริงอุปกรณ์ PLC ยี่ห้อ Beckhoff  จากประเทศเยอรมันนี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั้นดินเป็นรายได้ 
(Ceramics for Business)

ศึกษากระบวนการผลิตงานตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การเตรียมดิน  การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 
การเคลือบและการเผา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรือนอัจฉริยะ 
(Smart Greenhouse)

เกษตรอัจฉริยะ(SmartFarm) สำหรับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

รายละเอียดเพิ่มเติม