" ปรัชญา : ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "
"วิสัยทัศน์ : คณะที่เป็นผู้นำในการผลิตนักเทคโนโลยีปฎิบัติและยกระดับบุคคลทุกช่วงวัยโดยเน้นผลลัพธ์เชิงผลิตภาพ"
สมรรถนะหลัก : นักเทคโนโลยีปฎิบัติมืออาชีพ มุ่งนำเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น

Solidworks 
สำหรับงานอุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนโปรแกรม Solidwork 2 มิติ และ 3 มิติ เลือกวันเรียนได้ ไม่ต้องมีพื้นฐาน สอนอย่างใกล้ชิด 

รายละเอียดเพิ่มเติม

PLC Beckhoff 
สำหรับงานอุตสาหกรรม

สอนการเขียนโปรแกรม PLC ด้วยโปรแกรม Twincat   มีการ ฝึกปฏิบัติจริงอุปกรณ์ PLC ยี่ห้อ Beckhoff  จากประเทศเยอรมันนี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปั้นดินเป็นรายได้ 
(Ceramics for Business)

ศึกษากระบวนการผลิตงานตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบ การเตรียมดิน  การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 
การเคลือบและการเผา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรือนอัจฉริยะ 
(Smart Greenhouse)

เกษตรอัจฉริยะ(SmartFarm) สำหรับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

" หมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ "

นายภัฐรชัย เพชรเย็น
ประธานนักศึกษา
" ตั้งใจ ขยัน และพยายาม "

นางสาวนิติญา อนุวัน
รองประธานนักศึกษา
" จินตนาการเท่านั้นไม่อาจเอาชนะได้ "

นายภานุวิชญ์ คำแพทย์
รองประธานนักศึกษา
" หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ"

นายมงคลธรรม​ สาไพรวัลย์
คณะกรรมการนักศึกษา
" ​เรียนรู้ เข้าใจ พัฒนา "
   
นายเมฮราน เอสมาอิลี ชากาจิ
เดือนคณะ ปี 2563
" ​ความรู้ต้องควบคู่กับประสบการณ์ "
   
นางสาววิภาฎา วงวรรชนศิวะ
ดาวคณะ ปี 2563