คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
   อ.จิรัญญา โชตยะกุล

ประธานหลักสูตร

enjoy.chot@gmail.com

ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

prapawan@vru.ac.th

ผศ.อำพล เทศดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Amphon130@gmail.com

อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

rissaphop@hotmail.com

ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

c.suppatvech@gmail.com

 

อ.ภัทราภรณ์ เหนือศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

nueasri.pattraporn@hotmail.com