คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
            

 


อ.องอาจ ทับบุรี
ประธานหลักสูตร
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กันยารัตน์ เอกเอี่ยม
เลขาประจำหลักสูตร
อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ศิลปชัย กลิ่นไกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร