คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
   


ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ประธานหลักสูตร
ผศ.สมคเณ เกียรติก้อง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.โชติกาญจน์ ราชกรม
เลขาประจำหลักสูตร
อ.เทวกุล จันทร์ขามป้อม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ภัทรชัย พงศ์โสภา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ธันยารัตน์ เสถียรนาม
อาจารย์ประจำหลักสูตร