คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

                                                                    คลิก ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Industrial Product Design

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Industrial Product Design)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Industrial Product Design)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

4. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

 

5. ข้อความแสดงตัวตนของหลักสูตร

ผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ สามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ออกแบบ และเป็นผู้ประกอบการ StartUP ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
6.1 นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.2 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในบริษัท
6.3 ผู้ปฏิบัติการฝ่ายศิลป์ ออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์
6.4 ครู / อาจารย์ ด้านศิลป์และการออกแบบ
6.5 เจ้าของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการด้านการออกแบบ
6.6 อาชีพอิสระ รับงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ถ่ายภาพ อิสระ

 

อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.กนกนาฏ พรหมนคร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.จุฑามาศ เถียรเวช
อาจารย์ประจำหลักสูตร