คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Electronics Communication and Computers

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Electronics Communication and Computers)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Communication Electronics and Computers)

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

 

6. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า

 

7. ข้อความแสดงตัวตนของหลักสูตร

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ก้าวหน้า ทันสมัย ในโลกดิจิตอล


8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ทำงานเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัที่ทำเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ทำด้านฐานข้อมูล แผนกไอที การไฟฟ้า กสท ที่โอที


ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร