คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering Technology)    
ชื่อย่อ : B.Eng. (Mechanical Engineering Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางเครื่องกล
5.2 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
5.3 ฝ่ายการซ่อมบำรุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.4 อื่นๆ

 


ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชาติ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.วิษณุ  ภูเก้าแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร