" ปรัชญา : ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ชำนาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม "
"วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
"อัตลักษณ์ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น"
"เอกลักษณ์ : เป็นคณะที่แน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ"