คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
งานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

งานวิจัยเผยแพร่ ปี พ.ศ.2561 (มกราคม-ธันวาคม) 2561

1. ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล
การศึกษามลพิษจากเตาเผาขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
แหล่งที่เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 8-9 เดือนมีนาคม 2561

ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ; 524-533

 

 

2.อ.ศิริวรรณ  พลเศษ

สายรัดข้อมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเตือนภัยผู้บกพร่องทางการได้ยิน
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 16  ธันวาคม  2561 ; 362-366
 

3. อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง

การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานในแหล่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ; 14-26
 

4. อ.องอาจ  ทับบุรี

การปรับปรุงคุณภาพกำลังของตัวเรียงกระแสสองระดับชนิดทิสทางเดียวแบบเดลต้าด้วยการควบคุมแบบจัดปรับแรงดันบนพื้นฐานวิธีการมอดูเลตองกว้างพัลล์
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  วันที่ 13-15  มิถุนายน 2561  โรงแรมโนโวเทลริมเพ  จังหวัดระยอง ; 517-524
 

5. อ.กันยารัตน์  เอกเอี่ยม

การลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าและฮาร์มอนิกต่อมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสที่ถูกขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วได้ด้วยอินเวอร์เตอร์หลายระดับ
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  วันที่ 13-15  มิถุนายน 2561  โรงแรมโนโวเทลริมเพ  จังหวัดระยอง ; 531-538
 

6. อ.ธนัง  ชาญกิจโกศล

การศึกษาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ จังหวัดสระบุรี
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4  วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ; 419-423
 

7.อ.จุฑามาศ เถียรเวช

ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เนื้อทุเรียน กรณีศึกษาร้านขายทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 NEUNIC 2018 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น ; 884-896

 

8.อ.อิศเรศ  กะการดี

การประเมินน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีด้วยแบบจำลอง SWAT
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 7  กันยายน  2561; 71-77
 

9.ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร

ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD รายวิชา ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
; 743-750
 

10.รศ.จิราภรณ์  เบญประกายรัตน์ 

การออกแบบและพัฒนาชุดปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลังแบบปักแนวดิ่ง
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ“มศว” ครั้งที่ 11 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ; 335-344
 

11.รศ.จิราภรณ์  เบญประกายรัตน์ 

การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบเคล่อนที่ได้ ครั้งที่ 1
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี ; 774-782
 

12.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

การศึกษารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2561 ; 1354-1362
 

13.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านตลาดออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ; 353-363
 

14.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

การศึกษาปัญหาการให้บริการผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงกรณีศึกษาสถานีอนามัยในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561; 414-420
 

15.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ; 421-429
 

16.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

การศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยการเริ่มต้นของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนของผู้ผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กในประเทศไทย
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ฯ  ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561; 430-440
 

17.อ.นภัสดล  สิงหะตา

ระบบจำลองเครื่องคัดแยกวัตถุอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 16  ธันวาคม  2561 ; 534-539
 

18.อ.นภัสดล  สิงหะตา

การสร้างระบบจำลองประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติควบคุมโดย Raspberry Pi 3
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ 16  ธันวาคม  2561 ; 528-533
 

19.ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

การพัฒนาแผ่นไม้อัดสำเร็จรูปจากเส้นใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตร เพื่อการลดมลพิษที่ทำให้เกิดภาวะลมร้อน
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ; 1-7
 

20.อ.อำพล  เทศดี

การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว:กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร
แหล่งที่เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4. 12-13 กรกฎาคม 2561; 402-407
 

21.ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี

การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดแก้ว
แหล่งที่เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. 12-13 กรกฎาคม 2561; 98-102.
 

22.อ.จิรัญญา  โชตยะกุล

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแบบจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
แหล่งที่เผยแพร่

เอกสารสืบเนื่องการประชุวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4. 12-13 กรกฎาคม 2561; 131-136.
 

23.อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ

การจัดการโลจิกส์ของผู้ประกอบการโรงสีข้าว ในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ; 555-558
 

24.อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย)
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ  ครั้งที่ 8” วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยธนบุรี ; 264-274
 

 

 

1.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ

Queen’s crape-myrtle tree Bottom Ash for Stoneware pottery Glaze.
แหล่งที่เผยแพร่

2018 Asia-Pacific Conference on Engineering & Natural Sciences.13-15 March,2018.Taipei, Taiwan.; 202-207
 

2.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ

Golden rain tree Bottom Ash for Stoneware Pottery Glaze
แหล่งที่เผยแพร่

2018 HKICEAS. Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Sciences. January 24-26,2018 Hong Kong.; 288-294
 

3.. ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกสร

Design of Quasi to triangular pyramid Antenna for latex positioning of rubber tree.
แหล่งที่เผยแพร่

Asian Conference on Engineering and Natural sciences. February 6-8,2018, Osaka, Japan. ; 228-236
 

4. ผศ.ดร.ธนพร  พยอมใหม่

Study on Dehydration by using Microwave.
แหล่งที่เผยแพร่

Asian Conference on Engineering and Natural sciences. February 6-8,2018, Osaka, Japan.; 354-356
 

5. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

Accurate and repeatable pressure control for critical testing of advanced ceramics using proportional and derivative controller
แหล่งที่เผยแพร่

ICIMSE 2018 : 20th International Conference on Industrial and Manufacturing Systems Engineering, Paris, France March 15 – 16,2018 ; 1371-1376
 

6.อ.โชติกาญจน์  ราชกรม

The Use of Bottom Ash to Improve the Strength of Poor Subbase lateritic Soil in Road construction
แหล่งที่เผยแพร่

International Conference on Science, Engineering & Environment, Nagoya, Japan 12-14 November 2018 ; 526-531
 

7.อ.อิศเรศ กะการดี

Application of sleep and SWAT models for estimating streamflow with incomplete soil data in Krasioa basin,Thailand
แหล่งที่เผยแพร่

2018 SWAT Conference in Brussels, Belgium   19-21 September 2018 ; 144-150
 

8.รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์.

The Application of System identification method to characterize the performance of NiMH batteries in hybrid vehicles
แหล่งที่เผยแพร่

The 8th International Conference on key Engineering Materials,March 16-18,2018 Qsaka,Japan ; 1-5
 

9.รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์

The Implementation of Life cycle anal ysis and six sigma method to achieve the sustainable  water consumption in the agriculture sector
 แหล่งที่เผยแพร่

งานประชุมวิชาการ Sustainable Development and Planning 2018 ณ เมือง Siena ประเทศอิตาลี 2-8 กันยายน 2561;
 

10.อ.วรพงษ์  ไพรินทร์

The Equalisation Technique for Five-Level Diode-Clamped Multilevel Converter with Contactless Power Transfer in DC Micro grid System
แหล่งที่เผยแพร่

Asian Conference on Engineering and Natural sciences. February 6-8,2018, Osaka, Japan.;
 

11.ผศ.วรพงษ์  ไพรินทร์

Plug and Outlet in Household DC Low Voltage Micro-grid Power Distribution
แหล่งที่เผยแพร่

International Power Electronics Conference, May 20-24, 2018, TOKI MESSE Niigata Convention Center, Japan ;
 

12.ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

Study of the Mix Cement Properties  of Mortar Cement Used in Masonry and Plaster from the Waste  Biscuit Firing of Ceramic
แหล่งที่เผยแพร่

การประชุมวิชาการ International Conference on Chemical Materials and Process ICCMP 2018 May 23-25 2018 Chularlongkorn University ; 1-5
 

13.ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล

Syngas from updraft gasifier incineration for internal combustion engine power generation in Klongluang Pathum Thani Thailand
แหล่งที่เผยแพร่

Notification of Acceptance of ICCMP 2018 Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 23-25 May, 2018 ; 1-4
 

 

 

1.ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร

การออกแบบและพัมนาเตาเผาร่วมระหว่างไฟฟ้าและคลื่นไมโครเวฟสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก
แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 Number 1 (January – April 2018) ; 54-63

 

2.ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง

การวิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ด้วยอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
แหล่งที่เผยแพร่

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1มีนาคม-สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ;
 

3.อ.ภุมรินทร์  ทวิชศร

 

การหาอัตราล้มเหลวและพยากรณ์เวลาเสียหายของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย 22 KV
แหล่งที่เผยแพร่

เทพสตรี I-TECH วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: เทพสตรี I-TECH  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ; 151-160

 

 

 

1. อ.ดร.อรวิกา  ศรีทอง

การศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินทร์ของข้าวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งที่เผยแพร่

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญญบุรี  ฉบับที่ 1 ปีที่ 16 ; 23-32
 

2. อ.กฤษฎางค์  ศุกระมูล

การศึกษาผลของการล้างหัวฉีดต่อสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกขนาดเล็ก
แหล่งที่เผยแพร่

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561; 46-54
 

3.อ.ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skill ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี
แหล่งที่เผยแพร่

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561;218-232
 

 

 

1. รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์

The Utilization of Water footprint to Enhance The Water Saving Awareness : Case Study of a Ceramic Product
แหล่งที่เผยแพร่

International Journal of GEOMATE, June, 2018, Vol.14;
 

2.รศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี

A New Glass-Ceramics for Tile-Glaze Application using PID Controller
แหล่งที่เผยแพร่

International Journal of Latest Engineering Research and Application uising  PID Controller ; 21-27
 

3.ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล

An Automatic Solar Tracking System for a Parabolic Trough concentrating collector
แหล่งที่เผยแพร่

Journal of Fundamental and Applied Science ISSN 1112-9867; 526-539
 

4.อ.ดร.วิภัสสร  วินิจฉัยกุล

A Study on Performance of UWB Indoor Localization With RBF Neural Network for LDMIS Applications.
แหล่งที่เผยแพร่

International Conference on Engineering, Life Sciences & Social Science (ICEL3S 2018).9-10 February 2018, Malacca City, Malaysia.; 602-614
 

   

งานสร้างสรรค์

 

 

อ.กนกนาฏ  พรหมนคร    

 

1) ผลงานภาพจิตกรรม ฟ้าใสเก้าแสน 2561 กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์

2) ผลงานภาพจิตกรรม เครื่องเคลือบดินเผา ณ สงขลา 2561 กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์

 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ  

 

ชื่อผลงาน แรงฟืน การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

1.อ.กนกนาฏ  พรหมนคร

The  5th International Creative Art Disseminating (ICAD) 2018
แหล่งที่เผยแพร่

The 8th National and International Graduate  Study Conference (NGSC 2018)  28-29 June 2018 at Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok, Thailand ; 15-21

 

2.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ

Pinching Bowl "Bond Klay ceramic" worksshop and seminar under the project integration of ceramic research withe the international community  network organized
แหล่งที่เผยแพร่

on the 21-28 August 2018 by the faculty of industrial technology, Buriram rajabhat university.;
 

3.อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ

"Bean""Bond Klay ceramic" worksshop and seminar under the project integration of  ceramic research withe the international community network organized
แหล่งที่เผยแพร่

on the 21-28 August 2018 by the faculty of industrial technology, Buriram rajabhat university.;

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล

 

ทุนวิจัย

ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560

0.2

0.4
0.6

0.8

1.0
ทุนภายนอก 2560

ทุนภายนอก

ทุนวิจัย
ทุนภายใน 2560

ทุนภายใน