คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
งานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0.2

0.4
0.6

0.8

1.0


ทุนภายนอก 2560

ทุนภายนอก

ทุนวิจัย


ทุนภายใน 2560

ทุนภายใน