คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัครถึง
4 สิงหาคม 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
7 สิงหาคม 2560
ผ่านทาง http://itec.vru.ac.th
และ https://www.facebook.com/itec.vru.page/

รายงานตัวและชำระเงิน

11 สิงหาคม 2560

ที่อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์