คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
สมัครลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารกิจการนักศึกษา
แนะแนวการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษา โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ ๑ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
แนะแนวการศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
รางวัลโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ คว้ารางวัล แข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับมหาวิทยาลัย(Bowling game) ประจำปี 2559
ผลงานนักศึกษา
ผลงานออกแบบของนักศึกษา สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่3/59
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมคณะครั้งที่ 3/2559
ทำบุญปีใหม่ 2560

27 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี เป็นประธานในการทำบุญถวาย

ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

มอบของขวัญปีใหม่
20 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ให้อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา เป็นตัวแทนคณะมอบของขวัญปีใหม่
21-22 ธันวาคม 2559 นักศึกษาและบุคลากร ทำจิตอาสาโครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ ท้องสนามหลวง
วิพากษ์หลักสูตร
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ได้จัดวิพากษ์หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ
คุณมยุรี เชาวน์เลิศเสรี (Managing Director) ผู้แทนลงนาม บริษัทสมาร์ทแทรค เทคโนโลยีจำกัด
ไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
มอบทุนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี มอบทุนให้กับนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ UNIVERSITAS ISAM INDONESIA (UII)