คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นำนักศึกษาช่วยกันทำความสะอาดและทาสี

รั้วกำแพงวัด ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นักศึกษาซ้อมการตั้งแถวรับเสด็จ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ซ้อมการตั้งแถวรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕

ประชุมสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน จัดประชุมสื่อสารและการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สู่การปฏิบัติ

Big Cleaning Day

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ

ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม 9404 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

จัดโครงการอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9202 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

STEM CAMP VRU รุ่น1

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรม

STEM CAMP VRU รุ่น1

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

วันที่ 2 เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี

กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ITEC VRU GAMES Day 2

จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มีนาคม 2560 แข่งขันเป็นวันที่2พร้อมพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัล

โดย รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองอธิการบดี

ITEC VRU GAMES

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560

การผลิตศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกาแฟคั่ว

ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม นำคณะอาจารย์ประจำสาขา
และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ปี 3ณ โรงคั่วกาแฟคาเฟ่อเมซอน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจฉิมนิเทศนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ณ ห้อง 9404
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซุุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560

แสดงความยินดีกับ แชมป์ World Robot Olympiad 2017

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ
อาจารย์และนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ แชมป์ World Robot Olympiad (WRO)