คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
เลี้ยงส่งหัวหน้าสำนักงาน

นางจุฑามาศ วงศ์แสวง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า

กิจกรรมงานวันครอบครัว VRU Family Day ประจำปี 2561

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ ๑

มอบของขัวญปีใหม่ 25561

อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดี

มอบของขวัญปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ

ในมหาวิทยาลัยาลัย


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานวิจัย

กับคณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วม
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปภาพกองพัฒนานักศึกษา

รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม
ไฟฟ้าระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ด้าน PLC จากทีมระดับมหาวิทยาลัย 27ทีม

โดยนายภาคภูมิ วอขวา และนายมนตรี บัวเขียว นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ
นำโดยอาจารย์นภัสดล สิงหะตา ผู้ควบคุม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมคณะ 1/2561

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ประธานการประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
ประชุมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท บุญถาวร
ณ อาคารออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ณ ห้องประชุม 9404 คณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทำบุญปีใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาจารย์และนักศึกษา
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๑
ณ อาคารออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม