คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
พิธีถวายถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560

ทีมลูกเจ้าฟ้า Gen.3 ได้เหรียญทองแดง

ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2560

รุ่นมหาวิทยาลัย รอบชิงแชมป์ภาคกลาง

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่

ผศ.ดร วิวัฒน์ คลังวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปี
ณ ห้องประชุม 9404

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่

วันที่สาม ฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการ ความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

นักศึกษาใหม่ วันแรก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ValayaAlongkornRun2017

กิจกรรมวิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน

www.facebook.com/valayaalongkornrun/

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และกิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องปี 1

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีนำนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้
โครงการเศรฐกิจพอเพียงของคณะ

ค่ายภาวะผู้นำประชาธิปไตยและพัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำประชาธิปไตย
และพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ พัน ร. รร.จปร.

โครงการบริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ออกให้บริการวิชาการ
ณ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี