คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
ทุน มูลนิธิชิน โสภณพานิช

สมัครคัดเลือกจำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี จนจบหลักสูตรการศึกษา

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

งานกิจการนักศึกษาคณะ
รับสมัครถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ทุนการศึกษาไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครคัดเลือกจำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี จนจบหลักสูตรการศึกษา

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

งานกิจการนักศึกษาคณะ
รับสมัครถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2560

ลงชื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้านภาษา
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-5293829
หรือทาง e-mail facultyoit@gmail.com
ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560

รับสมัครนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์แ ละหุ่นยนต์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษาครบ ๖๐ ปี