คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา " วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ "ครั้งที่ 13
ทุนการศึกษาไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สมัครคัดเลือกจำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี จนจบหลักสูตรการศึกษา

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

งานกิจการนักศึกษาคณะ
รับสมัครถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ทุน มูลนิธิชิน โสภณพานิช

สมัครคัดเลือกจำนวน 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี จนจบหลักสูตรการศึกษา

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

งานกิจการนักศึกษาคณะ
รับสมัครถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการประกวดเทคโนโลยีพื้นบ้าน
โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

Bond Klay Keramic
Internaitonal Ceramic Art workshop & Conference 2017
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดีตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักศึกษาภาคพิเศษจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
อาจารย์อำพล เทศดี พานักศึกษาจิตอาสาทำความสะอาดกระจกตึก 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี รับมอบเรือรดน้ำโดย อ.อำพล เทศดีรองคณบดี
เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมอบ