คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

อธิการบดีรับฟังรายงานการดำเนินการ

วันที่ 9 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีรับฟังรายงานการดำเนินการ

ของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นทีภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลการประกวด SOCIAL ENTERPRISE

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทีม Mechanical) กับรางวัลชมเชยการประกวด SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะบดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนโครง

การวิจัยขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดได้เชิญวิทยากรบรรายาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา เพียรชนะ จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

การประชุมติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

การจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet

งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร

ร่วมกันจัดเลี้ยงเกษียณและมอบเงินสมทบทุนให้ นางพระจันทร์ บุญช่วย (ป้าจันทร์)

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ZOOM ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วีดีโอแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

วันที่ 22 กันยายน 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำวีดีโองานแสดงมุทิตาจิต

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 22 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพ

ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม