คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

อธิการบดีรับฟังรายงานการดำเนินการ

วันที่ 9 กันยายน 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีรับฟังรายงานการดำเนินการ

ของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นทีภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลการประกวด SOCIAL ENTERPRISE

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (ทีม Mechanical) กับรางวัลชมเชยการประกวด SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER)

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะบดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนโครง

การวิจัยขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดได้เชิญวิทยากรบรรายาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา เพียรชนะ จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน  2564
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน  2564
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มิถุนายน  2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม