คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่  9 มิถุนายน  2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด
วันที่  25 พฤษภาคม  2564

อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) U2T นำโดยอธิการบดี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อบรมความรู้ออนไลน์
วันที่  14 พฤษภาคม  2564

โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT)
ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
วันที่  30 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบอาหารแห้งและหน้ากากอนามัย จาก บริษัทออโต ไดแด๊กติก จำกัด

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มิถุนายน  2564
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน  2564
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มิถุนายน  2564
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มิถุนายน  2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม