คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด
วันที่  25 พฤษภาคม  2564

อาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) U2T นำโดยอธิการบดี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

อบรมความรู้ออนไลน์
วันที่  14 พฤษภาคม  2564

โครงการอบรมความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT)
ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
วันที่  30 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบอาหารแห้งและหน้ากากอนามัย จาก บริษัทออโต ไดแด๊กติก จำกัด

ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
วันที่ 30 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบอาหารแห้งและหน้ากากอนามัย จากบริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
วันที่  21 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบ น้ำยา และ สิ่งของ จากบริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด

ด้วยความห่วงใยจากใจวไลยอลงกรณ์ เราจะสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน
วันที่  21 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรับมอบ

หน้ากากอนามัยจำนวน 100 กล่อง จากบริษัท โคเวอร์แมท อินเตอร์เทรด

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1/2564
วันที่  5 เมษายน  2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/64

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อบรมการเขียนโปรแกรม SolidWork
วันที่  2 เมษายน  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร แม่ไก่สำหรับการเป็นวิทยากรการเขียนโปรแกรม SolidWork” จำนวน  3  วัน ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  - 2 เมษายน  2564  ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย

อบรมหลักสูตรแม่ไก่สำหรับการเป็นวิทยากร
วันที่  31 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดอบรมหลักสูตร แม่ไก่สำหรับการเป็นวิทยากรการเขียนโปรแกรม SolidWork” จำนวน  3  วัน ระหว่างวันที่  31  มีนาคม  - 2 เมษายน  2564  ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมย้อนรอย

วิพากษ์หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่  29 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดการวิพากษ์หลักสูตร  (อส.บ.)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่  20 มีนาคม  2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาโท  ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ฯ
วันที่  19 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วันที่  16 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลือกตั้งประธานนักศึกษา  2564
วันที่  10 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา  2564

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
วันที่  10 มีนาคม  2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม