คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 3 มีนาคม 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็น

ต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย

การวิพากษ์หลักสูตรโครงการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

" วันเจ้าฟ้า " 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี อาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์

โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี อาจารย์และบุคลากร
ลงพื้นที่ โครงการนวัตกรรม “Rice Techchine เครื่องสีข้าวอัจฉริยะสำหรับชุมชน
หนองตะเคียนบอน” อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เตรียมความพร้อมในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี และอาจารย์ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมในการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ และเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์ ” ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Smart Farm

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทำโครงการ Smart Farm แหล่งศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ต.บางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

วันที่ 11 มกราคม 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา

เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ

วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม VRU family sport day "ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า" ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม Rice Techchine

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี และคณาจารย์ ร่วมโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”โดยลงพื้นที่ดำเนินโครงการนวัตกรรม
“ Rice Techchine เครื่องสีข้าวอัจฉริยะ
สำหรับชุมชนหนองตะเคียนบอน”
ณ หมู่บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

พิธีมอบรางวัลกีฬา ITEC VRU GAMES 2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานปิด

การแข่งขันกีฬาภายใน “ITEC VRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา

กีฬาภายใน “ITEC VRU GAMES” 2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ITEC VRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน