คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Best Practice

วันที่ 9 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย
์สาขาไฟฟ้า กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี

กับบุคลากร นายอุชา โพธิ์สุวรรณ และนางสาวมานิตา วรทัต ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
ชำนาญการ

รายการ คนเด่น VRU

วันที่ 1 กันยายน 2563

รายการ คนเด่น VRU "ตอนลูกเจ้าฟ้าสร้างชื่อ" คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์

ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ lloT
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีไหว้ครูนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2563

วันที่ 30 สิงหาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ณ อาคารกิจการนักศึกษา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 26 สิงหาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ IIoT (Industrials Internet of Thing)” ระหว่างวันที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.อรวิการ ศรีทอง เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

และท้องถิ่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 การเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการแปรรูปไข่เป็ดเป็น

ไข่เค็มดินระแหงและการสร้างอัตลักษณ์สินค้า
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PLC (BECKHOFF EMBEDDED CONTROLLER WORK SHOP)

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดโครงการอบรม FNDT TPM Technical Training Couse 2020 เรื่อง PLC (BECKHOFF EMBEDDED CONTROLLER WORK SHOP) ณ ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

FNDT TPM Technical Training Couse 2020

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม FNDT TPM Technical Training Couse 2020 เรื่อง PLC (BECKHOFF EMBEDDED CONTROLLER WORK SHOP) ณ ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
รองศาสตราจารย์ พนิดา ชาตยาภา
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม