คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ พร้อมกล่าวต้อนรับ

และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่ 24 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์.ดร.จิตตภู พูลวัน สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาแบบเต็มเวลาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ณ ห้อง 9207 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ดร.จิตตภู พูลวัน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศพร้อมกล่าวต้อนรับ

และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และห้อง 9404-5

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ 18 มิถุนายน 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ห้อง 9502

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ห้อง 9504

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2563
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

ห้อง 9206

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ห้อง 9207
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์