คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

สอบปลายภาคฤดูร้อน/2563

วันที่ 7 มิถุนายน 2563
สอบปลายภาคนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน/2563 คณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มาตรการป้องกันโรคระบาด ITEC

วันที่ 6 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบป้ายมาตรการป้องกันโรคระบาดภายใน

มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งตรวจจุดคัดกรองเข้า-ออก การวัดอุณหภูมิร่ายกาย หน้าอาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับฟังการเสวนาเรื่อง New Normal

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “New Normal การปรับตัวของสถานศึกษา

ด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับ

การเปิดภาคเรียนในช่วงวิกฤติ COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

วันที่ 23 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการรับจ่ายเงินช่วยเหลือ

นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ

์โรคระบาด COVID-19

ทดสอบระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทดสอบระบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ และอาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร เนื่องในโอกาสที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

วันที่ 24 มีนาคม 2563
งานอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ที่อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารกิจการนักศึกษา และอาคารปฏิบัติการ

ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

วันที่ 23 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อม

บุคลากรร่วประชุมออนไลน์รับฟังนโยบาย

การดำเนินงานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบริหารจัดการ
หลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนานาม่วง

วันที่ 5 มีนาคม 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง อาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ และอาจารย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนานาม่วง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ศึกษาดูงานการจัดการระบบสำนักงานคณบดี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีนำบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาดูงาน
การจัดการระบบสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี