คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

 


 

 

 


กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ITEC

ทีมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กีฬาภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 16 "เจ้าฟ้าเกมส์" ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาและกรีฑา กีฬาภายในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 16 "เจ้าฟ้าเกมส์"  ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมมือทางวิชาการ

และการวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ

เพื่อร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับนักศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา”หลักสูตรวิศวกรรมปฏิบัติการ”

ความร่วมมือกันระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพล เทศดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


รณรงค์ลดโลกร้อนงดใช้ถุงพลาสติก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รณรงค์ลดโลกร้อนงดใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้า
สโมสรเจ้าหน้าที่

ศึกษาดูงาน บริษัทแอพพลิแคด

วันที่ 17 มกราคม 2563
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีนำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอพพลิแคด จำกัด