คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

ศึกษาดูงาน บริษัทแอพพลิแคด

วันที่ 15 มกราคม 2563 อาจารย์ประจำสาขานำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอพพลิแคด จำกัด

สวดมนต์และเจริญภาวนา

วันที่ 8 มกราคม 2563
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันสวดมนต์และเจริญภาวนา

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 8 มกราคม 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะเนื่องในโอกาส น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ITEC Family Happy New Year 2020

วันที่ 19 <ันวาคม> ธันวาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กล่าวเปิดงานกิจกรรม ITEC Family Happy New Year 2020

ITEC VRU GAMES

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีิปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะเนื่องในโอกาส น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ประชุมคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1/2562
แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่ง
แนะนำผู้ช่วยคณบดี แนะนำอาจารย์ใหม่
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการสร้างสุข

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุม
คณะกรรมการสร้างความสุขให้แก่องค์กร
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมแสดงงาน
เกษียณราชการประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์