คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี กล่าวเปิด
โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดพิธีไหว้ครูช่าง
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมิน

ผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี นำคณะอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่บริการ
วิชาการ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โหวตดาวเดือนคณะ

ขอเชิญร่วมโหวตดาวเดือนคณะ
กติกา 1 แชร์ = 10 คะแนน 1 Like = 1 คะแนน
ปิดโหวต วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผล วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น.
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ตรวจเยี่ยมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี
ตรวจเยี่ยมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมการจักการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

พบปะสังรรค์และคืนสู่เหย้าชาวเทคโนอุตฯ

อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา กล่าวเปิดงานพบปะสังรรค์และคืนสู่เหย้า
ชาวเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงยิมเนเซียม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์

29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

เป็นประธานเจิมหนังสือตำราเรียน ในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ในพิธีทำบุญประจำปีคณะ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม