คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
โครงการสนับสนุนการเขียนและส่งบทความวิจัย

23-24 พฤษภาคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานการ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี2563

ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน

การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ

22 พฤษภาคม 2562

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี ประธานในการประชุม
คณะกรรมการประจำส่วนราชการ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

22 พฤษภาคม 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมจัด
การประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

10 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี
เป็นประธานในการเลือกกรรมการคณะ เพื่อการสรรหาคณบดี
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

8 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเปิดกิจกรรมจิตอาสา

เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้า

วไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

1 พฤษภาคม 2562
อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

24 เมษายน 2562
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ
ีบรมราชาภิเษก ณ อาคารแสดงนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการจิตอาสา

29-30 เมษายน 2562

โครงการจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร