คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
Communication English in the 21th century

27-28 เมษายน 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Communication English in the 21th century"
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

24 เมษายน 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวให้โอวาท

และเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในวันพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การนำเสนอ Productive learning

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี จัดนำเสนอการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
2 สถาบัน ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Communication English in the 21th century

30-31 มีนาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร "Communication English in the 21th century"
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15"

16 มีนาคม 2562

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
กิจกรรมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

27-28 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์แนะแนวและสมัครงาน

27 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึก
แก่ตัวแทนบริษัทแม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น
ณ ห้อง 9404 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีวางพวงมาลา "วันเจ้าฟ้า" 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรคณะร่วมพิธีวางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธ

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นิทรรศการ "เจ้าฟ้าวิชาการ"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์​ 2562
ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะภาษา

9-10 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ "Effective English Communication For Careers" ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม