คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
กีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15"

16 มีนาคม 2562

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 15

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

27-28 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย
ในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์แนะแนวและสมัครงาน

27 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบของที่ระลึก
แก่ตัวแทนบริษัทแม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น
ณ ห้อง 9404 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีวางพวงมาลา "วันเจ้าฟ้า" 2562

15 กุมภาพันธ์ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรคณะร่วมพิธีวางพวงมาลา
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธ

นิทรรศการ "เจ้าฟ้าวิชาการ"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์​ 2562
ณ อาคารแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ทักษะภาษา

9-10 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ "Effective English Communication For Careers" ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม