คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
แสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

16 มกราคม 2562
สอบสัมภาษณ์ รอบPortfolio และรอบโควตามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม

11 มกราคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

11 มกราคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เชิญ คุณสมเกียรติ เปรมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปีใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 มกราคม 2562
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
จัดงานกินเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมร่วม
กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ลานกิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่3/61

18 ธันวาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี
กับนายสุธารักษ์ แสงเทศ เข้ารับพระราชทาน
รางวัลดีเด่นเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม