คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

การประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดการประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ศึกษาดูงาน อพวช. NSM

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี นำคณะนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร

และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ ไปศึกษาดูงาน
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับนางสาวอุษา วิลาวรรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CP 7-Eleven
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร Productive Learning 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดผลงาน
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Mechatronics and Robotics EngineeringVRU

ทีมลูกเจ้าฟ้าgen.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน
"Stem Robotics Competition 2018"
ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประชุมสำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุม
สำนักงานคณบดีโดย อาจารย์อำพล เทศดี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซุุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560