คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูล

11 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
นำคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำ
ฐานข้อมูลในพื้นที่บ้านทับทิมสยาม 05 ม.10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว


โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูล

3 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี
นำคณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการสำรวจบริบทชุมชน
และจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่ ณ บ้านบ่อน้ำเชี่ยว หมู่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ดนตรีในสวน ITEC Band

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรมดนตรีในสวน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ประชุมถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวบรรยาย
การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม์ สู่การปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและเชิญ
คุณสมเกียรติ เปรมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัทซีแอลพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การแข่งขันกีฬาภายในคณะ ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายในคณะประจำปี 2561
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบสัมภาษณ์รอบโควตามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วม
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าสมัครเข้านักศึกษาใหม่
รอบโควตามหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท CP ALL และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CP 7-Eleven
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
กับนางสาวอุษา วิลาวรรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ

พิธีมอบเกียรติบัตร Productive Learning 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดผลงาน
เชิงผลิตภาพของหลักสูตร
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Mechatronics and Robotics EngineeringVRU

ทีมลูกเจ้าฟ้าgen.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขัน
"Stem Robotics Competition 2018"
ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประชุมสำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุม
สำนักงานคณบดีโดย อาจารย์อำพล เทศดี (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)