คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน WRO 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ทีมทิ้งทวน gen.4 ได้อันดับที่ 2 (เหรียญเงิน)

ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ
ค่ายภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ
ณ พัน ร.รร.จปร. จังหวัดนครนายก

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 6

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับการตรวจประเมิน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 5

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 4

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง 3

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน

ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ร่วมกับ Faculty of Industrial Technology Univeritas Islam Indonesia (UII), และ Mechatronics Department Sanata Dharma Polytechnic of Mechatronics Yogyakarta, Indonesia

กิจกรรม พี่น้องร่วมร้องเพลง

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรม พี่น้องรวมร้องเพลง หลังเลิกเรียน
เพื่อสอนน้องร้องเพลงมาร์ชคณะ
มาร์ชมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมนันทนาการ