คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

คณะผู้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

รศ. ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี

กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมตรวจเยี่ยม

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ

ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

รศ. ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี

ประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ๙๔๐๔

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี คณบดี ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุม ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ

ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ณ

ห้องประชุม ๙๔๐๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดี

กับ ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม