คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ ตามเกณฑ์ กพอ. โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

ดร.โยษิตา เจริญศิริ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และ ผศ.ธนพร พยอมใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซุุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560