คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
โครงการบริการวิชการ ITEC innovation robot (Junior)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

อบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนรายวิชา

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน
รายวิชา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการคณะ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมพฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่องการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน : การให้บริการแบบมืออาชีพ
โดย
อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข รองหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ
"วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์" ครั้งที่ 14

 

 


โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่ ตามเกณฑ์ กพอ. โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

ดร.โยษิตา เจริญศิริ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และ ผศ.ธนพร พยอมใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดซุุ้มแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ในวันพิธีซ้อมรับปริญญา 3 มีนาคม 2560