คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

ระดับปริญญาตรี (จันทร์-ศุกร์)
ประจำปีการศึกษา 2560 วันรายงานตัวและชำระเงิน 11 สิงหาคม 2560

ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทุนการศึกษาไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษา

สามารถขอรับใบสมัครได้ที่

งานกิจการนักศึกษาคณะ
รับสมัครถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ถ้าอยากรู้คืออะไร...มาเรียนที่เทคโนอุตฯ วไลยอลงกรณ์ดิ
เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ ทุนๆละ ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ValayaAlongkornRun2017

กิจกรรมวิ่ง วไลยอลงกรณ์ รัน

www.facebook.com/valayaalongkornrun/

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


แชมป์โอลิมปิกส์หุ่นยนต์ 4 สมัย

ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกส์หุ่นยนต์

ชิงแชมป์โลกที่ประเทศคอสตาริกา
ทีม ทิ้งทวน3.0 เหรียญทอง
ทีม The last automation เหรียญเงิน
ทีม ลูกเจ้าฟ้า gen.3 รางวัลชมเชยอันดับ 5

พิธีไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และกิจกรรมประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐


กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

องค์การนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องปี 1

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์อำพล เทศดี รองคณบดีนำนักศึกษาร่วมกันปลูกต้นไม้
โครงการเศรฐกิจพอเพียงของคณะ

โครงการบริการวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ออกให้บริการวิชาการ ณ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560