คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการ ผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการ
หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบ แผนการเรียนตลอดหลักสูตรและผลการเรียนของ นักศึกษาได้
บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็น บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิด รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิด รับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี
M.Sc.(Technology Management)

ประกาศนักศึกษารับดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่2/2560

สอบถามเพิ่มเติม 02-529-3829

https://www.facebook.com/itec.vru.page/

เครืองแบบนักศึกษาชาย-หญิง
มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โครงการบริการวิชการ ITEC innovation robot (Junior)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

อบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนรายวิชา

โครงการอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน
รายวิชา ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการคณะ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมพฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่องการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน : การให้บริการแบบมืออาชีพ
โดย
อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข รองหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14

การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ
"วไลยอลงกรณ์สัมพันธ์" ครั้งที่ 14

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2560
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 2555