คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ

1. แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที

1.1 เเบบฟอร์มสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

1.2 แบบฟอร์มขอติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และหรือ เลือกเสรี
แบบ มรว.2.1 คำร้องขอเทียบโอนผลทดสอบภาษาอังกฤษ
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
แบบ มรว.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (53-58)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (59-60)
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (61 เป็นต้นไป)


แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์

 

แบบฟอร์มโครงงานของนักศึกษา

อส.401_อส.402_คำร้องขอเสนอและสอบโครงการ

อส.403_แบบประเมินสอบหัวข้อโครงงานVRU

อส.404_ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงาน

อส.405_แบบขอสอบโครงงาน(ทน_02)

อส.406_รูปแบบของโครงงาน itec

 

คำร้องขอเสนอและสอบโครงการ

 

ITECH203ช่า20ฮาเฮ

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วย คณะกรรมการประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการสรรหาคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการจัดการความสุข

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระเบียบสภา การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทศกาลปีใหม่

โครงสร้างเนื่้อหา และแนวทา่งการจัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย