คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829

 

 
     

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งเป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อดทนสู้งาน มีน้ำใจ มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นพัฒนา และใฝ่หาความรู้

 

บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรองรับการฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ.