คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
   ผศ.ดร.ประภาวรรณ แพงศรี
ประธานหลักสูตร
ผศ.อำพล เทศดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.จิรัญญา โชตยะกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ภัทราภรณ์ เหนือศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร