คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : วศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Engineering Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Engineering Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางการจัดการอุตสาหกรรม
5.2 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
5.3 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.4 หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.5 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
5.6 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 อื่นๆ

ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี
ประธานหลักสูตร
อ.อำพล เทศดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.จิรัญญา โชตยะกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ภัทราภรณ์ เหนือศรี
อาจารย์ประจำหลักสูตร