คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Engineering Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Engineering Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ช่วยทางไฟฟ้า
5.2 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
5.3 ฝ่ายการซ่อมบำรุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
5.4 หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
5.5 อื่นๆ

อ.องอาจ ทับบุรี
ประธานหลักสูตร
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
เลขาประจำหลักสูตร
อ.พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กัญยารัตน์ เอกเอี่ยม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ศิลปชัย กลิ่นไกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร