คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Industrial Electrical Technology (Continuting Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ : อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Industrial Technology (Industrial Electrical Technology)
ชื่อย่อ : B.Ind.Tech. (Industrial Electrical Technology)

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
5.1 พนักงานบริษัท/ช่างไฟฟ้า
5.2 นักบริหารงานระบบไฟฟ้า
5.3 วิศวกรโครงาน
5.4 ครูผู้ช่วยสอน
5.5 วิศวกรฝ่ายขาย

5.6 หัวหน้างานในส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม

5.7 ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ผู้รับเหมา

5.8 ผู้ประสานงานวิศวกรและกำกับดูแลช่างเทคนิค

5.9 ฝ่ายการซ่อมบำรุงขององค์กร สถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม

อ.องอาจ ทับบุรี
ประธานหลักสูตร
อ.ภุมรินทร์ ทวิชศรี
เลขาประจำหลักสูตร
อ.พีรวัฒน์ อาทิตย์ตั้ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กัญยารัตน์ เอกเอี่ยม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ธีรนนท์  ไชยคุณ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ศิลปชัย กลิ่นไกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร