คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Engineering Technology

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ชื่อย่อ : ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Engineering Technology)
ชื่อย่อ : B.Tech. (Engineering Technology)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


5.ข้อความแสดงตัวตยของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (เครื่องกล ไฟฟ้า และอุตสาหการ)

เป็นกลักสูตรบูรณาการ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน คือ ศาสตร์ท่างด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้บัณฑิตสามารถนำความรู้

ในศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ออกแบบและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นผู้ที่มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังปรัชญา :

" สถานแห่งภูมิปัญญา เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม "

 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
6.1 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ประสานงานทางเครืองกล

6.2 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ประสานงานฝ่ายการผลิต และ/หรือนักบริหารงานอุตสาหกรรม

6.3 นักเทคโนโลยี และ/หรือวิศวกรผู้ประสานงานทางไฟฟ้า

6.4 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ
6.5 ฝ่ายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
6.7 ฝ่ายซ่อมบำรุงขององค์กร สถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรม
6.8 หัวหน้างานในส่วนต่างๆ ใรโรงงานอุตสาหกรรม

6.9 ผู้บริหารในองค์กร หรือสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม

6.10 นักวิจัย ครู หรืออาจารย์สายเทคโนโลยีวิศวกรรม

ผศ.ประจบ ดีบุตร
ประธานหลักสูตร
ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.ปิยนันท์ สายัณห์ปทุม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.อรวิกา ศรีทอง
เลขาประจำหลักสูตร