คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
: 02-529-3829
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : M.Sc.(Technology Management)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
Computers)
ชื่อย่อ :

3. วิชาเอก ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวม

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่จัดการเรียนการสอน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ .....3........./....2554.......... เมื่อวันที่.........17..................
เดือน......มีนาคม.............พ.ศ…....2554............
 สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุมัติ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่......5............./……2554….…...เมื่อวันที่.............7............................
เดือน…….....เมษายน................พ.ศ........2554...........

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
8.1

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.จิตตภู พูลวัน
อาจารย์ประจำหลักสูตร